bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja strony

Instrukcja obsugi BIP

Podstawowe informacje dotyczce BIP

Dnia 6 wrzenia 2001 r. uchwalona zostaa Ustawa o dostpie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz.1198. Okrela ona zasady na jakich realizowany jest dostp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza równie podmioty zobowizane do udostpniania informacji publicznych. S to, midzy innymi, jednostki samorzdu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostpniania informacji publicznych. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 67, poz. 619, okrela sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty okrelone w Ustawie. Odbywa si to poprzez dziaanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporzdzeniu okrelono równie budow Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z tym Podmiotowa Strona BIP zawiera:

1) Logo – znak graficzny Biuletynu,
2) Imi i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujcych podmiotow stron Biuletynu,
3) Instrukcj korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) Menu przedmiotowe,
5) Informacj o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) Rejestr zmian treci informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
7) Informacj dotyczc sposobu dostpu do informacji publicznych bdcych w posiadaniu podmiotu tworzcego podmiotow stron Biuletynu, a nie udostpnionych w Biuletynie,
8) Modu wyszukujcy.


Obsuga Biuletynu

Strona, na której si Pastwo znajdujecie zostaa stworzona zgodnie z powyej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa si poprzez kliknicie lewym klawiszem myszy na interesujc nas kategori, a nastpnie, po jej rozwiniciu, na podkategori.

Biuletyn zawiera elementy okrelone w Rozporzdzeniu Ministra, jak i elementy dodatkowe:

1) „Menu Przedmiotowe” – znajduje si po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostpnione w Biuletynie przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawarto merytoryczna mog by modyfikowane przez redaktora Biuletynu.

2) „Redakcja” - kategoria znajdujca si w czci menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczce osób redagujcych podmiotow stron BIP.

3) „Instrukcja obsugi” – kategoria znajdujca si w czci menu przedmiotowego. Umoliwia ona zapoznanie si z zasadami uytkowania Biuletynu.

4) „Inne informacje” – kategoria znajdujca si w czci menu przedmiotowego. Okrela ona sposób dostpu do informacji niepublikowanych w BIP, ze wzgldu na wyczenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa.

5) „Statystyki” – kategoria ta równie znajduje si w czci menu przedmiotowego. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat liczby wywietle poszczególnych podstron opublikowanych na stronie.

6) „Modu wyszukujcy” – znajduje si w lewym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujcych nas informacji, poprzez wpisanie sowa lub frazy (po wpisaniu danego sowa lub frazy wywietl si wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierajce interesujce nas sowo lub fraz).

7) „Wersje archiwalne tej strony” – znajduje si poniej kadej wywietlonej podstrony i okrela dat danej zmiany.


Dodatkowe elementy Biuletynu

„Opcje drukowania” – istnieje moliwo drukowania podstron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia gromadzenia potrzebnych nam informacji.


„Odnonik do gównej strony BIP” – opcja ta umoliwia automatyczne przejcie na gówn stron Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez kliknicie na nazw strony znajdujc si u góry ekranu: www.bip.gov.pl.Opublikował: Piotr Smykaj
Publikacja dnia: 29.10.2015
Podpisał: Piotr Smykaj
Dokument z dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 5 609