bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja strony

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince


STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CYBINCE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, zwany dalej M-GOK, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012.406);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
5) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedziba M-GOK mieści się w Cybince przy ul. Słubickiej 28.
2. Terenem działania M-GOK jest obszar miasta i gminy Cybinka.
3. M-GOK może działać na terenie Województwa Lubuskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

§ 3.

1. Organizatorem M-GOK jest Gmina Cybinka.
2. Nadzór nad działalnością M-GOK sprawuje bezpośrednio Burmistrz Cybinki.

§ 4.

1. M-GOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 5.

M-GOK nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Rozdział 2. Cele i zakres działalności

§ 6.

1. Celem działalności M-GOK jest:

1) zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji;
2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
5) współdziałanie z instytucjami kultury, oświaty i innymi;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą;
8) popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

2. Cele wymienione w ust. 1 M-GOK realizuje poprzez:

1) rozbudzenie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i sportowej;
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, sportowych, turystycznych;
4) organizację wystaw artystycznych i wernisaży;
5) koordynowanie amatorskiego ruchu artystycznego;
6) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, zespołów instrumentalno-wokalnych i tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Cybinka.
7) współpracę z sołectwami, instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzenia aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

3. M-GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone
są na realizację zadań statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, polegającej na:

1) wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, sportowe i handlowe,
2) wynajmie sprzętu technicznego, w tym nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego,
3) organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych,
4) organizacji wypoczynku letniego, zimowego i wycieczek,
5) świadczeniu usług gastronomicznych związanych z obsługą imprez,
6) prowadzeniu usług biurowych (ksero, faks, laminacja, bindowanie itp.),
7) organizacji kiermaszy, licytacji, aukcji i innych form promocyjnych,
8) działalności promocyjnej, wydawniczej, plastycznej, fotograficznej,
9) prowadzeniu działalności handlowej polegającej na sprzedaży wyrobów artystycznych, dekoracyjnych, plastycznych.


Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1. M-GOK kieruje i zarządza Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Cybinki na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor M-GOK wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.

§ 8.

1. Dyrektor kieruje działalnością M-GOK, ponosi zań odpowiedzialność i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do obowiązków dyrektora należy m.in.

1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) zarządzanie majątkiem M-GOK;
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
4) ustalenie regulaminu organizacyjnego;
5) ustalanie rocznych planów działalności;
6) ustalanie rocznego planu finansowego;
7) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań;
8) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań.

3. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonego przez Dyrektora upoważnienia.

§ 9.

Organizację wewnętrzną M-GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 10.

1. Organem doradczym M-GOK może być Społeczna Rada Programowa.
2. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. Zasady i tryb działania Rady ustala Dyrektor M-GOK w regulaminie.
4. Przy M-GOK mogą działać koła przyjaciół, świetlice, ogniska, kluby.


Rozdział 4. Majątek i finanse

§ 11.

1. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
2. Źródłami finansowania działalności M-GOK są:

1) dotacja Organizatora,
2) dofinansowanie z EFRR, EFS i innych środków europejskich,
3) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
4) środki otrzymane od instytucji i osób prawnych na realizację projektów w związku z przeprowadzanymi konkursami,
5) środki z innych źródeł, w tym darowizny, spadki, zapisy, odsetki z lokat bankowych.

3. M-GOK samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym majątkiem oraz prowadzi
samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości, oszczędności i gospodarności.


Rozdział 5. Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 12.

1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
2. Projekt zmian statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.


Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 14.

Traci moc uchwała nr 183/XXX/05 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury w Cybince.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Do pobrania (pdf): Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince z 17 września 2012 r.

Do pobrania (pdf): Uchwała uchylająca §4 ust. 2 w statucieOpublikował: Piotr Smykaj
Publikacja dnia: 07.04.2016
Podpisał: Piotr Smykaj
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 5 562