bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano pdf

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybinc

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CYBINCE
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, zwany dalej M-GOK, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012.406);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
5) postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Siedziba M-GOK mieści się w Cybince przy ul. Słubickiej 28.
2. Terenem działania M-GOK jest obszar miasta i gminy Cybinka.
3. M-GOK może działać na terenie Województwa Lubuskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.
§ 3. 1. Organizatorem M-GOK jest Gmina Cybinka.
2. Nadzór nad działalnością M-GOK sprawuje bezpośrednio Burmistrz Cybinki.
§ 4. 1. M-GOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
2. W skład struktury organizacyjnej M-GOK wchodzą:
1) budynek użyteczności publicznej przy ul. Słubickiej 30 w Cybince;
2) budynek użyteczności publicznej - hala sportowa przy ul. Szkolnej 15 w Cybince;
3) wielofunkcyjne boiska sportowe na terenie Gminy Cybinka.
§ 5. M-GOK nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rozdział 2. Cele i zakres działalności
§ 6. 1. Celem działalności M-GOK jest:
1) zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji;
2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych;

5) współdziałanie z instytucjami kultury, oświaty i innymi;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą;
8) popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
2. Cele wymienione w ust. 1 M-GOK realizuje poprzez:
1) rozbudzenie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i sportowej;
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, sportowych, turystycznych;
4) organizację wystaw artystycznych i wernisaży;
5) koordynowanie amatorskiego ruchu artystycznego;
6) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, zespołów instrumentalno-wokalnych i tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Cybinka.
7) współpracę z sołectwami, instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzenia aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
3. M-GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone
są na realizację zadań statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, polegającej na:
1) wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, sportowe i handlowe,
2) wynajmie sprzętu technicznego, w tym nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego,
3) organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych,
4) organizacji wypoczynku letniego, zimowego i wycieczek,
5) świadczeniu usług gastronomicznych związanych z obsługą imprez,
6) prowadzeniu usług biurowych (ksero, faks, laminacja, bindowanie itp.),
7) organizacji kiermaszy, licytacji, aukcji i innych form promocyjnych,
8) działalności promocyjnej, wydawniczej, plastycznej, fotograficznej,
9) prowadzeniu działalności handlowej polegającej na sprzedaży wyrobów artystycznych, dekoracyjnych, plastycznych.
Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja
§ 7. 1. M-GOK kieruje i zarządza Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Cybinki na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor M-GOK wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.
§ 8. 1. Dyrektor kieruje działalnością M-GOK, ponosi zań odpowiedzialność i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do obowiązków dyrektora należy m.in.:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) zarządzanie majątkiem M-GOK;
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
4) ustalenie regulaminu organizacyjnego;

5) ustalanie rocznych planów działalności;
6) ustalanie rocznego planu finansowego;
7) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań;
8) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań.
3. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonego przez Dyrektora upoważnienia.
§ 9. Organizację wewnętrzną M-GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§ 10. 1. Organem doradczym M-GOK może być Społeczna Rada Programowa.
2. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. Zasady i tryb działania Rady ustala Dyrektor M-GOK w regulaminie.
4. Przy M-GOK mogą działać koła przyjaciół, świetlice, ogniska, kluby.
Rozdział 4. Majątek i finanse
§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
2. Źródłami finansowania działalności M-GOK są:
1) dotacja Organizatora,
2) dofinansowanie z EFRR, EFS i innych środków europejskich,
3) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
4) środki otrzymane od instytucji i osób prawnych na realizację projektów w związku z przeprowadzanymi konkursami,
5) środki z innych źródeł, w tym darowizny, spadki, zapisy, odsetki z lokat bankowych.
3. M-GOK samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym majątkiem oraz prowadzi
samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości,
oszczędności i gospodarności.
Rozdział 5. Zasady dokonywania zmian statutowych
§ 12. 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
2. Projekt zmian statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 14. Traci moc uchwała nr 183/XXX/05 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury w Cybince.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Opublikował: Piotr Smykaj
Publikacja dnia: 21.10.2015
Podpisał: Piotr Smykaj
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 500