bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która moĹźe być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Informacje publiczne udostępniane na wniosek są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi toĹźsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi toĹźsamość osoby, która je udostępniła.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póĹşniej jednak niĹź w terminie 14 dni od dnia złoĹźenia wniosku. JeĹźeli informacja publiczna nie moĹźe być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóĹşnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuĹźszym jednak niĹź 2 miesiące od dnia złoĹźenia wniosku.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba Ĺźe środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umoĹźliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. JeĹźeli informacja publiczna nie moĹźe być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcą o przyczynach braku moĹźliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja moĹźe być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeĹźeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoĹźy wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Podmiot w terminie 14 dni od dnia złoĹźenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba Ĺźe wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym Ĺźe:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera takĹźe imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.


Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.


Uwagi i dodatkowe informacje

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:
- ochronę informacji niejawnych,
- ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
- prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego im prawa.


Miejsce składania wniosków:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince
69-108 Cybinka, ul. Słubicka 28Opublikował: Bartosz Bukowiecki
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Piotr Smykaj
Dokument z dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 7 113