bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

RODO

Informujemy, że w MGOK w Cybince Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Banaszak telefon kontaktowy 537 488 294, e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO:


Klauzula informacyjna - przesłanka - przepis prawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince reprezentowany przez Dyrektora (adres: 69-108 Cybinka, ul. Słubicka 28, telefon: +48 (68) 391 13 42, e-mail: sekretariat@mgokcybinka.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • a) zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji;
  • b) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
  • c) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury;
  • d) tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz wspierania regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
  • e) współdziałania z instytucjami kultury, oświaty i innymi;
  • f) tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • g) upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą;
  • h) popularyzacji i organizowania kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
  • tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z:

  • a) ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • b) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  • c) Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince uchwalonym na mocy Uchwały nr XXIII/128/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8.  Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Klauzula informacyjna - przesłanka - umowy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince reprezentowany przez Dyrektora (adres: 69-108 Cybinka, ul. Słubicka 28, telefon: +48 (68) 391 13 42, e-mail: sekretariat@mgokcybinka.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
 5. Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • d) prawo do usunięcia swoich danych (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane)
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • f) prawo do przenoszenia danych,
  • g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Klauzula informacyjna - monitoring


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Cybince (adres: ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka, adres e-mail: sekretariat@mgokcybinka.pl, numer telefonu: 68 391 13 42).

2. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).Opublikował: Bartosz Bukowiecki
Publikacja dnia: 28.10.2021
Podpisał: Bartosz Bukowiecki
Dokument z dnia: 03.03.2021
Dokument oglądany razy: 549